Testimonials


Mhojea pottan dukta mhonn voizak mellim. Voizan vokhdam dilim punn kaim disanim chodd dukhonk laglem. Voizan ultra soun korun sanglem fibroid 10mm asa ani operesanv korunk goroz. Anastesi diunchea vellar voizan sanglem BP vhoir-sokol zata, weight chodd asa ani operesanv kelear moronk vo kiteim zaunk xokta. Kaim disanim novean voizak mellim novean test kelem ani voizan sanglem cancer zala. Hem aikon amcher bhirant aili ani ami Man. Agnelak fuddem ghalun bhavartan maglem soglea vignnantlem nivar mhonn. Uprant hanv Mangalore hospitalan ghelim ani sogle torichem test kelem ani voizanim sanglem fibroid nhoi mhonn cancer na mhonn. Atam 6 mhoinne zale hanv sarkem borim asa. Man. Agnelak dhin’vastam ani veginch Santacho man favo zaunk magtam.

- Albertina Rodrigues, Goa-Velha

Mhoji bhoinn okosmat duent zali, zap dinaslem. Mhaka apounk daddlem punn rat mhonn mhaka ieunk zalem na tedna hanvem Man. Agnelak fuddem ghalun magit rat sarli. Mhaka phone ailo hospitalan vel’lem mhonn. Novena phone kelo ani mhaka zap dili. Man. Agnelachi mozot mhoje bhoinnik favo zali mhonn Man. Agnelak dhin’vastam ani veginch Santacho man favo zaunk magtam.

- Julie D’Souza, Macazana

Mhojea bhavachea putak okosmat paralytic stroke marlo ani to eka bhuzan dhorlo so zalo. Voizanim vego-veg kallzachem operesanv korunk sanglem. Amcher khub akant ailo, tedan Man. Agnelak ulo kelo ani tachi mozot magli. Man. Agnelan magnnem aikolem ani tache operesanv bore bhaxen zal’lem. Atam to boro asa ani cholta. Uprant tachea putak marekar obseog zalo ani chodd serious aslo. Voizanim pasun tachi axea soddloli. Tedna bhavartan Man. Agnelak vinoti keli. Atam to sarko boro asa. Man. Agnel mhaka sodanch paulani he maglole upkar mhaka favo zal’le mhonn Devak dhinvastam ani angvonn porgottunk vell zalo mhonn mafi magtam

- Candida Pinto, Colvale

Mhojem Godchild ghorbest aslem ani taka zaitem tension aslem 5 ½ mhoinnean bleeding zaunk laglem ani voizan duhav ghalo. Ami Man. Agnelak fuddem ghalun magit aslim. Uprant udok vosunk laglem ani voizanim topasun sanglem abortion korunk na zalear bhurgem abnormal zatolem karann weight choddonaslo. Ami abortion korunk naka mhonnlem karann amkam Man. Agnelacher bhavart asa. Udok ilem-ilem voso ani voiz bhurgem normal zaunchem na mhonn sangi. Oso 9vo mhoinno zalo ani voizan opersanvak velo ani voizan sanglem amchean kainch sangunk zaina toxench avoichem B.P hemoglobin sarkem asonaslem. Xekim operesanv kelem ani voiz ojeap zalet bhurgeak polleunk. Man. Agnelak dhin’vastam ani veginch Santacho man favo zaunk magtam.

- Adelaide Pereira, Sirlim

Mhoji bombli chodd dukhtali ani suzon moti zaloli, mhojea kam korunk zainaslem. Hanvem Man. Agnelache bhavartan magnnem kelem ani mhozo report boro ailear puro mhonn maglem ani hanv boro zalo ani mhozo report boro ailo hanv kallzant thaun Man. Agnelak dhin’vastam ani veginch Santacho man favo zaunk magtam.

- Antonio Braganza, Verna

Mhojea ghorkarachi visa marun mellonasli tedna hanvem Man. Agnelachem magnnem kelem ani Man. Agnelan mhojem magnnem aikolem ani mhojea ghorkarachi visa marun mevli ani to bottir ghelo. Dekhun hanv Man. Agnelak kallzan thaun dhin’vastam ani veginch Santacho man favo zaunk magtam.

- Veronica D’Souza, Chandor

Hanv ghorbest zatoch C.T Scan kelem ani voizan sanglem bhurgeachea kidnenk suz ailea mhonn. Bhurgem zolmotoch CT Scan kelem ani voizan sanglem kidnek burak asa ani operesanv korunk goroz mhonn. Mhojea paik Man. Agnelacher vhodd bhavart asa ani kitem zalem mhonntoch Man. Agnelak ulo marta ani Man. Agnel taka pauta. Jedna mhojea paik hi khobor gomtoch tannem Man. Agnelak fuddem ghalun maglem bayecheo kidnecho burak na so kor mhonn. Novean C.T Scan kelem ani voizan sanglem burak na ani operesanvachi goroz na mhonn. Man. Agnelak dhin’vastam ani veginch Santacho man favo zaunk magtam.

- J. M. Gomes, Quepem