Fr. Agnel Illam, Dharkast

Fr. Agnel Illam, P.O. Dharkast, Chennai, Tamil Nadu – 600 044. Landline: (044) 22512261 Email: agnelminsem@gmail.com